Domov > Investície > Kanalizácia 1993- 2007

Kanalizácia 1993- 2007

Zo strategického hľadiska obec prijala dlhodobý investičný porgram na riešenie likvidácie odpadových vôd a zahájila obecnú výstavbu čistiarne odpadových vôd a kanalizačného zberača od roku 1993 rozčlenenú na jednotlivé etapy.  ČOV bola spustená do prevádzky 12 / 1993.  Samotná kanalizácia sa realizovala etapovite a bola ukončená v roku 2007 na celom území obce.

Celková hodnota obecnej investície predstavovala  čiastku vo výške  23.196 599 ,- Sk.

Spoluinvestorstvo TVS a.s. Martin 4 000 000 ,-  Sk.