Domov > Obec Vrícko > História obce > Tragédia olejkárov

MATRIKA ZOMRELÝCH V TRNAVE:

r.1829 má 29. decembra tento zápis:

tabulka

Kapitán slobodného a kráľovského mesta Trnavy referuje 7.januára 1830 v mestskej rade, že po prudkej snehovej víchrici 28. decembra 1829 bolo nájdených na území mesta Trnavy (cesta na Brestovany) sedem zamrznutých mužov z dediny Vrícko, zo župy Turčianskej. Boli použité všetky prostriedky dostať ich späť k životu, ale bezúspešne. Rada mesta Trnavy sa uzniesla oznámiť to prípisom turčianskemu vicežupanovi a pripojiť úradnú reláciu kapitána i súpis vecí, ktoré zostali po mŕtvych, aby si ich mohli príbuzní prebrať . Tento prípis bol ihneď 7. januára odoslaný. Uznesenie pokračuje, že prípad treba hlásiť i miestodržiteľskej rade a žiadať o refundáciu výdavkov mestskej pokladnice, spojených s pohrebom a operáciou, ktoré spolu činili 10.30 fl. WW.

perex_foto List trnavského richtára adresovaný turčianskemu vicežupanovi Františkovi Justhovi do Turčianskeho sv. Martina bol prezentovaný župou 13. januára 1830. V prípise je uvedené zamestnanie mužov ako ,, questores oleorum “ – olejkári.
Napriek tomu, že list je prezentovaný až 13. januára, prípad prejednáva Turčianska župná kongregácia už 12. januára 1830. Berie na vedomie správu Trnavského magistrátu a uznáša sa oznámiť prípad príbuzným mŕtvych mužov, aby si v Trnave prebrali veci, ktoré po nich zostali. Dňa 19. februára 1830 žiada Trnavský magistrát župný sudca Adolf Rakovský , aby veci zahynutých mužov boli odovzdané nejakému obyvateľovi Gajdelu (dnešné Kľačno-pripísaná poznámka) v Nitrianskej župe, ktorý ide vozom do Pezinka. Žiada zároveň poslať súpis vecí, aby sa pozostalým manželkám neurobila žiadna krivda, pretože sú vo veľkej biede.

Tieto veci prevzal 3. apríla 1830 v Trnave obyvateľ z Vrícka Juraj Mecko, podľa súpisu vyhotoveného policajným kapitanátom a prevzatie potvrdil krížikom.. Takmer u každého muža uvádza súpis to isté : halena, čižmy, klobúk, tanistra, britva, nôž, ruženec, nádoba s olejom atď. Peňažná hotovosť všetkým, ktorú Juraj Mecko prevzal, činila 3. 23 fl. conv.m.

clanok_foto Kapitán mesta Trnavy Leopold Hajda zahlásil toto odovzdanie veci pozostalým trnavskému magistrátu 14.apríla 1830, čo tento vzal na vedomie 29. apríla a celú záležitosť bola uložená ad acta. Juraj Mecko doniesol zároveň so sebou túto prosbu k trnavskému magistrátu:
(odpísané pôvodným pravopisom – tak aj vytlačené v článku)

,, Velkomožní a vysoce urozeni pani, pani nam najmilostivejši !
My nižepsani, richtar a urad a cela obec vričžanska, za našu povinnost si pokladame s pritomnym našim nehodnym pismom, slavnym a milostivym panom najhlupšiu poniženostu sa podakovat za tu lasku a kresťanske milisrdenstvi, ktere slavny magistrat pri pochovani našich obyvatelov, kteri z tohto sveta z dopustenia Božího, tak nahlou a bolestnou smrťou zešli, ne jinač i pri zachovani jejich pozustalych veci račili milostive preukazat. Ponevadž ale tito naši zemreli obyvatelia skoro najchudobnejsi v obci boli a pozustale šest vdovice s patnástyma malyma sirotami ješte do obednajšího stavu su položene, že manželky takovych mužov, siroty ale takovych otcov su zbavene, kteri im v cuzom svete živnost, jakovu nam naš mizerny a s velkyma horami obklíčny chotar dostatočnu nemože dat, vyhledavali, preto ponižene prosime velkomožnych a vysoce urozenych panov o ruky nohy pokorne libame, aby te naklady, ktere asnad slavny magistrat pri chovani jejich mrtvych tiela pri operatii felčarskej račili mat, pre odplaty Bosku račili milostive odpustit a na mizecne vdovy a nevolne sirotky milosrdnym a laskavym okom vzhladnut, za kteru veljku milost a dobrotivost neprestavene Boha všemohuciho prosit za dlhe a štastlive panuvani, za Boske požehnani a za dobre zdravi slavneho magistratu. Obnovujice naše ponižene prosby sa do gratii pokorne poručame a z najhlupšiu poniženostu zemivame.

Signatum Vriczsko die 29ho marti 1830
Podpísaní sú: notár Jozef Pataky , richtár Ján debnár, Ján Buchta, Ján Uhor, Juraj Kačka, Juraj Bakalla, Pavol Rajčan, Ján Čagata a Juraj Vajs boženíci. “

In: Obecná kronika

Menu

 • Aktuálne podstránky:

 • Kontaktné údaje:

  Obecny úrad Vrícko,
  038 31 Vrícko
  Tel: 043 / 493 34 00
  Fax: 043 / 493 34 00
  E-mail: obec.vricko@orangemail.sk