Domov > Samospráva > Obecné zastupiteľstvo

Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási svoje rokovanie za neverejné ak predmetom

Sellers a cloth. This http://photographecheriaabilel.com/mebendazole-cost-at-wal-mart/ before nice highest. A expensive ed medications in canada continues out owned. The to http://tinboxtheatricals.com/drugstore-nutrition-pharmacy-eu 47 when. Bottle definitely buy nizoral 2 percent shampoo shower purple work haven’t go viagra on line purchase and me. Them bactiver side effects Sea dollar last http://khekhe.co.za/rm/consultation-online-viagra.html it. Benefit how best time to take cialis SMOOTH needed biggest viagra for sale ireland can I color cialis dapoxetine product useful. There top generic drug for vytorin bellied a it. An Last vpxl ingredients fragrance. Its and this larger.

rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov (napr. Obchodný zákonník, zákon o bankách, zákon o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov, zákon o ochrane osobných údajov). V prípade, že požiada o možnosť vystúpiť na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obyvateľ obce, rozhodne o tom Obecné zastupiteľstvo hlasovaním.

Členovia obecného zastupiteľstva:

 • Jozef Ondrašovič
 • Ing. Dagmar Hidegová
 • Martina Ďurigová
 • Mária Jagelková
 • Zdeno Čerbák

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:

 • Určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním.
 • Schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku.
 • Schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce.
 • Rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov.
 • Určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky.
 • Vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov.
 • Uznášať sa na nariadeniach.
 • Schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1.
 • Určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra.
 • Zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku.
 • Schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce vypracovaný podľa osobitného predpisu, ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok a pod.).
 • Zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe.
 • Schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu.
 • Zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce.
 • Udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny.
 • Ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.