Domov > Obec Vrícko > Symboly Obce

ERB OBCE: SV. BARTOLOMEJ

ERB OBCE- SV. BARTOLOMEJ

vricko-obecne-symboly1  Sv. Bartolomej pochádza z Galilei, z mesta Kány. Zamestnával sa rybárstvom. Bol verným priateľom apoštola Filipa. Obaja boli nábožní a spravodliví. Túžili po príchode sľúbeného Mesiáša. Jeho otec sa menoval Tolomej, preto sa aj volá snym Tolomeja. V sýrskom jazyku to znamená Bartolomej a v jazyku hebrejskom Nathanael, t. j. “Boží dar”.

Keď sa sv. Filip stretol s Ježišom a videl zázraky, ktoré konal, natešený zvestoval Bartolomejovi : “Našli sme toho , o ktorom písal Mojžiš v zákone aj proroci, Ježiša z Nazareta”. Galilea mala zlý chýr, lebo jej obyvatelia sa často stretávali s pohanmi susednej Sýrie a Fenície a osvojili si mnohé ich zvyky. Preto Nathanael sa zadivene pýtal Filipa:”

Môže byť z Nazareta niečo dobré? “. Filip Nevysvetľoval, ale povedal : “Poď a uvidíš !” Horlivý Filip sa ponáhľal ku Ježišovi, povedal, takže ho Nathanael sotva doháňal. Keď prišli k Ježišovi, povedal Pán o Nathanaelovi : “Hľa, skutočný Izraelita, v ktorom niet podvodu”.

Nathanael sa zadivil, lebo ho Ježiš videl len teraz prvýkrát. I pýtal sa Ježiša: “Odkiaľ ma poznáš?” Ježiš odvetil : “Skôr, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovým stromom, videl som ťa”. Nathanael zavolal: “Majstre, ty si Syn Boží, ty si kráľ izraelský!” Ježiš riekol: Že som ti riekol : videl som ťa po figovým stromom veríš! Väčšie veci ešte uvidíš!

Od toho času Nathanael sa pridržal Ježiša. Nalsedoval ho všade a počúval jeho božské učenie. Bol svedkom jeho zázrakov, umučenia a smrti, ako i jeho slávneho vzkriesenia a nanebovstúpenia. Keď Duch Svätý v Turíčny deň zostúpil na apoštolov, aj on prijal dary Ducha Svätého a hneď začal ohlasovať židom ukrižovanie Spasiteľa. Dvanásť rokov pracoval na šírení Božieho kráľovstva medzi židmi. Pre túto prácu bol zajatý a bičovaný s ostatnými apoštolmi. Tešil sa z toho, že bol hodný trpieť pre meno Ježišovo. Keď sa apoštoli rozišli k pohanským národom, aj Bartolomej išiel k najsurovejším pohanom do východných krajín.

Precestoval Perziu, Arábiu, potom prišiel do Saby a opis Matúšovho Evanjelia zaniesol až do Indie. Z Indie sa sv. apoštol Batrolomej obrátil k národom severozápadnej Ázie. V meste Hierapoli v krajine Frígii stretol sa so sv. apoštolom Filipom. Za čas tu ohlasoval Evanjelium s priateľom Filipo. Oboch zajali a uväznili. Filipa umučili pohania a Bartolomeja oslobodili kresťania. Odtiaľ šiel Bartolomej do Lykaonie a Armenie, kde s veľkým úspechom ohlasoval Evanjelium. Keď tu upevnil kresťanov vo viere, odišiel do Albanu, zakavkazskej krajiny, pri Kaspickom mori. Tu dokončil svoje apoštolské cesty.

Pohanský žretci- kňazi- snažili sa zničiť Bartolomeja. Poštvali kráľovho brata Astyagesa, ktorý Bartolomeja dal chytiť a ukrutne mučiť. Za živa mu stiahli kožu z tela. Potom ho pribili na kríž dolu hlavou. Bolo to v roku 71 po Kristovi. Sv. Bartolomej sa vyobrazuje s nožom v ruke, ktorým mu bola koža z tela zodratá. Jeho ostatky sa nachádzajú pod hlavným oltárom chrámu sv. Bartolomeja na ostrove rieky Tiberu.

HERALBICKÝ REGISTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY

vricko_heraldicky_register Vedený na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky- Odbore archivníctva a spisovej služby na základe štatútu Heralbickej komisie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, berúc do úvahy, že erbová tvorba je neodmysliteľnou súčasťou európskeho kultúrneho dedičstva a má na Slovensku dávne tradície, ktoré sú hodné pestovania aj v súčasnosti, uvedomujúc si, že odkaz našej mestskej a obecnej heralbiky je príkladom i príkazom, aby heralbická tvorba nepatrila len minulosti, ale ostala súčasťou kvality života a identity miest, obci a ich obyvateľov, týmto pozdravuje všetkých, ktorí budú čítať túto erbovú listinu a oznamuje im nasledovné :

Heralbický register Slovenskej republiky sa oboznámil so žiadosťou Obecného úradu vo Vrícku o vystavenie erbovej listiny pre obec Vrícko. Heralbický register
Slovenskej reubliky zobral na vedomie, že Heralbická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky kladne posúdila návrh erbu obce Vrícko a dňa šestnásteho marca roku tisíc deväťsto deväťdesiatštyri ho odporučila na prijatie obecným zastupiteľstvom a na zapísanie do Heralbického registra Slovenskej republiky v tejto podobe : zo spodného okraja modrého štítu vyrastajúci čiernovlasý čiernobradý zlatonimbý striebroodetý svätý Bartolomej v pravici zo zlatým širokým zahnutým a privráteným nožom. Heralbický register posúdil žiadosť obce o vystavenie erbovej listiny a po konzultácií s pánom Petrom artousom, predsedom Heralbickej komisie, v jeho prítomnosti, ako aj prítomnosti členov komisie konštatoval, že erb rešpektuje všetky po stáročia zachovávané heralbické pravidlá erbovej tvorby a keďže neexistujú prekážky brániace vystaveniu erbovej listiny Heralbicky register Slovenskej republiky požiadal Heralbický ateliér Imago o jej zhotovenie.

vricko-symboly-obce-2 vricko-obecne-symboly Erb obce Vrícko, posúdený a odporučený Heralbickou komisiou, opísaný v tejto listine a farebne vyobrazený v jej strede, je zapísaný v Heralbickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou V-38/94. Tento erb či už vo farebnej , čiernobielej alebo inej podobe obec Vrícko môže používať najmä vo svojej
obecnej pečati a tiež- rešpektuje staré heralbické zvyklosti- na označenie svojho majetku, hnuteľného a nehnuteľného, ako aj pri všetkých na to vhodných príležitostiach. Ak by však ktokoľvek privlastnil rovnaký erb, ako ten, ktorý je tu opísaný a vyobrazený, má byť podľa starého erbového práva vystavený posmechu a opovrhnutiu. Dané v Bratislave rukami pána Ladislava Vrteľa, vládneho radcu pre heralbickú tvorbu a člena Medzinárodnej heralbickej akadémie dňa tridsiateho júla roku tisíc deväťsto deväťdesiatdeväť.